鞞藍婆 ( 鞞bệ 藍lam 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)見毘藍婆條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 見kiến 毘tỳ 藍lam 婆bà 條điều 。