鞞陀路婆 ( 鞞bệ 陀đà 路lộ 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)起屍鬼也。見毘陀羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 起khởi 屍thi 鬼quỷ 也dã 。 見kiến 毘tỳ 陀đà 羅la 條điều 。