鞞婆沙論 ( 鞞bệ 婆bà 沙sa 論luận )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)十四卷,尸陀般尼阿羅漢造,苻秦僧伽跋澄譯。廣說有部之法相者。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 十thập 四tứ 卷quyển , 尸thi 陀đà 般bát 尼ni 阿A 羅La 漢Hán 造tạo , 苻 秦tần 僧Tăng 伽già 跋bạt 澄trừng 譯dịch 。 廣quảng 說thuyết 有hữu 部bộ 之chi 法pháp 相tướng 者giả 。