鞞婆訶羅 ( 鞞bệ 婆bà 訶ha 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)EkaVyāvahārikāṇ,譯曰一說部。小乘十八部之一。見四分開宗記一本。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) EkaVyāvahārikā ṇ , 譯dịch 曰viết 一nhất 說thuyết 部bộ 。 小Tiểu 乘Thừa 十thập 八bát 部bộ 之chi 一nhất 。 見kiến 四tứ 分phần 開khai 宗tông 記ký 一nhất 本bổn 。