BÁT THẬP BÁT SỬ

Từ điển Đạo Uyển


八十八使; C: bāshíbā shǐ; J: hachijūhasshi;

88 tâm trạng phiền não của thế giới hữu vi.