BÁT THÁNH ĐẠO

Từ điển Đạo Uyển


八聖道; C: bāshèngdào; J: hasshōdō; S: āryā-ṣṭāṅgo-mārgo;

Con đường chân chính tu đạo gồm tám phần, được Phật Thích-ca Mâu-ni giảng trong bài thuyết pháp đầu tiên, và vẫn còn là nền tảng trong việc tu tập Phật pháp. Bát chính đạo (八正道).