BẤT TĂNG BẤT GIẢM KINH

Từ điển Đạo Uyển


不増不減經; C: bùzēng bùjiǎn jīng; J: fusō fugen kyō;

Một bộ kinh được Bồ-đề Lưu-chi dịch năm 525. Là bản kinh ngắn nhưng có ảnh hưởng, nói về thuyết Như Lai tạng, giải thích về sự tương quan giữa chúng sinh và Pháp thân (法身; s: dharmakāya, hay Pháp giới 法界; s: dharmadhātu) như là một trong sự tương đương với trung gian của Như Lai tạng. Kinh mở đầu với câu hỏi của Tôn giả Xá-lợi-phất như vô số chúng sinh luân hồi trong ba cõi sáu đường thì có tăng có giảm chăng. Đức Phật đáp lại bằng cách giải thích quan niệm tăng giảm như thế nào để khỏi rơi vào tà kiến chấp thường chấp đoạn. Rồi Đức Phật giải thích sâu hơn về bản thể Như Lai tạng trong mối tương quan với Pháp thân và chúng hữu tình. Tên đầy đủ của kinh là: Phật thuyết bất tăng bất giảm kinh (佛説不増不減經).