BẤT SINH BẤT DIỆT

Từ điển Đạo Uyển


不生不滅; C: bùshēng bùmiè; J: fujōfumetsu; S: anutpāda-anirodha;

Không sinh trưởng, chẳng ngừng diệt. Vì mọi hiện hữu là Không nên rốt ráo là bất sinh bất diệt. Đây là một trong những quan điểm căn bản của các tông phái Đại thừa.