BẤT-NHƯ MẬT-ĐA

Từ điển Đạo Uyển


不如密多; S: puṇyamitra;
Tổ thứ 26 của Thiền tông Ấn Ðộ.