BẤT NHIỄM VÔ TRI

Từ điển Đạo Uyển


不染無知; C: bùrăn wúzhī; J: fuzen muchi;
Dạng vi tế nhất của vô minh ngăn ngại sự giải thoát của những hành giả tinh tiến nhất. Dạng vô minh nầy chỉ có thể được tẩy trừ khi công phu đạt đến bậc Câu giải thoát (倶解脱). Còn gọi là Bất nhiễm ô vô tri (不染汚無知). (Theo Nhị chướng nghĩa 二障義.)