Bất nhị pháp môn

Từ điển Đạo Uyển


不二法門; Bất nhị: S: advaya, advaita;
Lí nhất thật, như như bình đẳng mà không có sự khác biệt giữa cái này với cái kia. Phật pháp có 84.000 môn và Pháp môn bất nhị là tối thượng. Trong kinh Duy-ma-cật sở thuyết (s: vimalakīrtinirdeśa-sūtra) Văn-thù Bồ Tát hỏi Cư sĩ Duy-ma-cật những gì là Bất nhị pháp môn, nhưng Duy-ma-cật im lặng (Mặc nhiên) không trả lời. Văn-thù hiểu được cái im lặng sấm sét này (默如雷; mặc như lôi), liền bảo: »Hay lắm! Hay lắm! Không có văn tự ngôn thuyết, đó là Bất nhị pháp môn.«
Tín Tâm Minh:
要急相應。唯言不二
不二皆同。無不包容
十方智者。皆入此宗
宗非促延。一念萬年

信心不二。不二信心
Yêu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị
Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung
Thập phương Trí giả, giai nhập thử tông
Tông phi xúc diên, nhất niệm vạn niên
. . .
Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm
*Gấp muốn tương ưng – chỉ nói bất nhị
Bất nhị thì hoà đồng
Không gì chẳng bao dung
Người trí thập phương đều vào tông này
Tông này vốn tự tại – khoảnh khắc là vạn niên
. . .
Tin tự tâm là bất nhị – bất nhị phải tin tự tâm.