BÁT NHẪN

Từ điển Đạo Uyển


八忍; C: bārěn; J: hachinin;
Tám loại nhẫn nhục, kết hợp với Tám trí (Bát trí 八智) để cấu thành Mười sáu tâm (Thập lục tâm 十六心). Mỗi loại nhẫn (hay nhân) đứng trước một nội quán mà nó có tương quan. Những loại nhẫn nầy được trải qua trong giai vị Kiến đạo. Đó là:

  1. Khổ pháp nhẫn (苦法忍);
  2. Khổ loại nhẫn (苦類忍);
  3. Tập pháp nhẫn (集法忍);
  4. Tập loại nhẫn (集類忍);
  5. Diệt pháp nhẫn (滅法忍);
  6. Diệt loại nhẫn (滅類忍);
  7. Đạo pháp nhẫn (道法忍);
  8. Đạo loại nhẫn (道類忍).