BÁT-NHÃ ÐA-LA

Từ điển Đạo Uyển


般若多羅; S: prajñādhāra hoặc prajñātā-ra;
Tổ thứ 27 của Thiền tông Ấn Ðộ.