BẤT LAI

Từ điển Đạo Uyển


不來; C: bùlái; J: furai;

Tiếng Hán dịch từ thuật ngữ anāgāmin (A-na-hàm 阿那含), có nghĩa là »không trở lại« thường dịch là Bất hoàn.