BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI

Từ điển Đạo Uyển


不空成就如來; C: bùkōngchéngjiùrúlái; J: fukūjōshūnyorai;

Bất Không Thành Tựu Phật (不空成就佛).