BẤT KHÔNG QUYÊN SÁCH TÌ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Từ điển Đạo Uyển


不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言; C: bùkōng juànsuǒ pílúzhēnăfó dàguàndǐng guāngzhēnyán; J: fukū kenjaku birushanabutsu daikanjō kōshingon;
Viết tắt là Đại quán đỉnh quang chân ngôn (大灌頂光眞言), Quang Minh chân ngôn kinh (光明眞言經), được Bất Không (不空) dịch. Là nguồn gốc chính để tu tập Quang Minh chân ngôn (光明眞言). Luận giải bằng tiếng Nhật của Cao Biện (高辯) có tên: Bất Không Quyên Sách Tì-lô Giá-na Phật đại quán đỉnh quang chân ngôn cú nghĩa thích (不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言句義釋).