BÁT KHỔ

Từ điển Đạo Uyển


八苦; C: bākǔ; J: hakku;

Tám loại khổ được Phật Thích-ca Mâu-ni trình bày khi giảng về Tứ đế (四諦). Thường được gọi là Tứ khổ Bát khổ (四苦八苦, xem mục nầy để được giải thích rõ hơn).