BẤT DỮ THỦ

Từ điển Đạo Uyển


不與取; C: bùyǔqǔ; J: fuyoshu;

Lấy vật mà người khác không cho. Một dạng của trộm cắp (thâu đạo 偸盜). dạng thứ ba trong Thập ác (十惡).