BẤT ĐỘNG NGHIỆP

Từ điển Đạo Uyển


不動業; C: bùdòngyè; J: fudōgō;

Hành vi (nghiệp) dẫn tới kết quả chẳng lành chẳng dữ (theo Du-già luận 瑜伽論).

 

Từ điển Minh Thông


Aninjya-karma (S).