BẤT ĐỊNH ĐỊA PHÁP

Từ điển Đạo Uyển


不定地法; C: bùdìngdì fǎ; J: fujōchi hō;

Theo thuyết của A-tì-đạt-ma thì đây là những chức năng bất định của tâm thức, không có một bản chất thiện hoặc ác cố định nào, mà cũng không phải lúc nào cũng hoạt động tương ứng với tâm và những trạng thái của tâm (s: aniyatā-bhūmika). Bất định địa pháp bao gồm: Tầm (尋), tứ (伺), miên (眠), ác tác (惡作), tham (貪), sân (瞋), mạn (慢), và nghi (疑). Tương đồng với chủng loại này trong Du-già hành phái là bốn chức năng bất định của tâm thức, Tứ bất định (四不定).