BẤT CỘNG PHÁP

Từ điển Đạo Uyển


不共法; C: bùgòngfǎ; J: fuguhō;

  1. Những đặc tính riêng của mỗi cá nhân con người. Thân thể từng người là sự thụ bẩm thông qua nghiệp riêng mà họ đã tạo;
  2. Những đặc điểm riêng của đức Phật. Bất cộng Phật pháp.