BẤT CỘNG BÁT-NHÃ

Từ điển Đạo Uyển

不共般若; C: bùgòngpánruò; J: fugu han-nya;

Theo kinh Đại Bát-nhã-ba-la-mật-đa thì đây là giáo lí Tính không dành cho hàng Bồ Tát tu tập và thực chứng (theo Đại trí độ luận 大智度論).