寶處菩薩 ( 寶bảo 處xứ 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)胎藏界地藏院上第四位。密號曰祥瑞金剛。萬法能所依能生之尊也。大疏謂:「寶處者,如從寶海生,從彼處生,故名寶處,如在寶海,從彼而有,故名。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 胎thai 藏tạng 界giới 地địa 藏tạng 院viện 上thượng 第đệ 四tứ 位vị 。 密mật 號hiệu 曰viết 祥tường 瑞thụy 金kim 剛cang 。 萬vạn 法pháp 能năng 所sở 依y 能năng 生sanh 之chi 尊tôn 也dã 。 大đại 疏sớ 謂vị : 「 寶bảo 處xứ 者giả , 如như 從tùng 寶bảo 海hải 生sanh , 從tùng 彼bỉ 處xứ 生sanh , 故cố 名danh 寶bảo 處xứ , 如như 在tại 寶bảo 海hải , 從tùng 彼bỉ 而nhi 有hữu , 故cố 名danh 。 」 。