BÁO THÂN

Từ điển Đạo Uyển


報身; C: bàoshēn; J: hōshin; S: saṃbhogakāya; cũng được gọi là Thụ dụng thân (受用身);
Báo thân Phật (s: saṃbhoga-kāya). Thân lí tưởng của Đức Phật, đạt được sau khi thành Phật do lời nguyện đã phát ra trong khi thực hành công hạnh Bồ Tát. A-di-đà được xem là Báo thân Phật. Duy thức gọi thân nầy là Thụ dụng thân (受用身). Ba thân.