寶生馬座 ( 寶bảo 生sanh 馬mã 座tòa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)五佛座之一。見金剛界條附錄。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 五ngũ 佛Phật 座tòa 之chi 一nhất 。 見kiến 金kim 剛cang 界giới 條điều 附phụ 錄lục 。