BÁO HÓA PHẬT

Từ điển Đạo Uyển


報化佛; C: bàohuàfó; J: hōkebutsu;
Báo thân Phật (s: saṃbhoga-kāya) và Hoá thân Phật (s: nirmāna-kāya).