BẢN TÙY

Từ điển Đạo Uyển


本隨; C: běnsuí; j: honzui;

Căn bản và thứ yếu; Bản tuỳ nhị hoặc (本隨二惑).