BẢN TUỲ NHỊ HOẶC

Từ điển Đạo Uyển


本隨二惑; C: běnsuíèrhuò; j: honzuiniwaku;

Hai phạm trù phiền não: Sáu phiền não chính (lục phiền não 六煩惱) và Hai mươi thứ phiền não phụ (Tuỳ phiền não 隨煩惱).