BẢN TRÍ

Từ điển Đạo Uyển


本智; C: běnzhì; J: honchi;

Trí huệ bản hữu; trí huệ bẩm sinh.