BẢN TÍNH TRÚ

Từ điển Đạo Uyển


本性住; C: běnxìngzhù; J: honshōjū;

Xem Bản tính trú chủng tính (本性住種姓)