BẢN TÍNH TRÚ CHỦNG

Từ điển Đạo Uyển


本性住種; C: běnxìngzhùzhŏng; J: hon-shōjūshu;

Xem Bản tính trú chủng tính (本性住種姓)