BẢN TÍNH GIỚI

Từ điển Đạo Uyển


本性界; C: honshōkai; J: běnxìngjiè;

Xem Bản tính trú chủng tính.