BẢN TẾ

Từ điển Đạo Uyển


本濟; C: běnjǐ; J: honsai; 562~615;

Tăng sĩ Trung Hoa, đời Tuỳ; là đệ tử của Tín Hành, vị tổ sáng lập Tam giai giáo.

本際; C: běnjì; j: honzai; S: koti.

  1. Căn nguyên của thực tại; bản chất nguyên thuỷ của mọi hiện tượng;
  2. Nguyên nhân ban đầu. Trước tiên, đã rồi;
  3. Căn nguyên, Chân đế, sự thật tuyệt đối, chân như (s: bhūta-koti).