BẢN SƯ

Từ điển Đạo Uyển


本師; C: běnshī; J: honshi;

Là vị thầy gốc, chân sư. Danh hiệu này được hiểu theo nhiều cách:

  1. Phật Thích-ca Mâu-ni, người sáng lập Phật giáo;
  2. Vị Khai tổ của một tông phái Phật giáo;
  3. Vị thầy đã truyền giới cho một người;
  4. Vị thầy đã Ấn khả chứng minh cho một người. Rất có thể rằng, một thiền sinh đã tu học với nhiều vị Lão sư nhưng Bản sư chỉ là người đích thân ấn khả cho thiền sinh – một cách hiểu theo Thiền tông.