BẢN SỰ

Từ điển Đạo Uyển


本事; C: běnshì; J: honji;

Tiếng Hán dịch từ chữ Y-đế-mục-đa-già (伊帝目多伽, s: itivṛttaka) trong tiếng Phạn, có nghĩa là vô số công hạnh trong quá khứ của Đức Phật và đệ tử. Một trong 12 thể loại truyền thống của kinh điển Phật giáo (Thập nhị bộ kinh 十二部經).