BẢN SINH

Từ điển Đạo Uyển


本生; C: běnshēng; J: honshō;

Hán dịch chữ Xà-đa-già (闍多伽, s: jātaka) từ tiếng Phạn, là 1 trong 12 thể loại kinh văn Phật giáo.