BẢN PHẦN

Từ điển Đạo Uyển


本分; C: běnfèn; J: honbun;

Phương diện mà con người thường hiện hữu với Phật tính vốn có.