BẢN PHẦN NHÂN

Từ điển Đạo Uyển


本分人; C: běnfèn rén; J: honbunnin;

Người vận dụng một cách rõ ràng Phật tính vốn có trong mình thành hiện thực.