BẢN NGHIỆP KINH

Từ điển Đạo Uyển


本業經; C: běnyè jīng; J: hongyō kyō;

Tên gọi tắt của 1 trong 2 bản kinh khác nhau, hoặc là Bồ Tát anh lạc bản nghiệp kinh (菩薩瓔珞本業經), hoặc là Phật thuyết Bồ Tát bản nghiệp kinh (佛説菩薩本業經).