BẢN LAI DIỆN MỤC

Từ điển Đạo Uyển


本來面目; C: běnláimiànmù; J: honrai-(no)-memmoku;

nghĩa là “Gương mặt từ xưa đến nay”; Một ẩn dụ nổi tiếng trong Thiền tông, được dùng để chỉ Phật tính, Chân như trong mỗi chúng sinh.

Dưới dạng câu hỏi “Gương mặt xưa nay của ngươi là gì?” chư vị Thiền sư thường hay trắc nghiệm kinh nghiệm ngộ đạo của đệ tử. Thấy “gương mặt xưa nay” tức là Kiến tính, ngộ được bản tính thanh tịnh sẵn có.

Từ điển Minh Thông


Horai-no-nemoku (J).