BÁN GIÀ PHU TỌA

Từ điển Đạo Uyển


半跏趺坐; J: hanka-fusa;

Kiểu ngồi “nửa phần kết già”, chỉ một chân được gác qua bắp vế của chân khác. Bán già phu toạ là thế ngồi thiền dành cho những người không thể ngồi kết già (Kết già phu toạ) lâu được, mặc dù thế ngồi này không cân bằng, vững chắc như thế kết già. Bán già phu toạ cũng được gọi là “Bồ Tát toạ” (j: bosatsu-za).