BẢN CHẤT

Từ điển Đạo Uyển


本質; C: běnzhí; j: honzetsu;

  1. “Nguyên mẫu”. Cốt tuỷ của mọi vật. Bản tính căn nguyên của một vật được phản chiếu trong gương;
  2. Theo giáo lí Duy thức, môi giới giữa tâm và cảnh là kết quả từ biến dịch và biểu hiện của vô số đối tượng khác nhau của tâm và tâm sở. Nó được xem là Tướng phần của thức A-lại-da. Là “trung gian” giữa thức thứ 6 và thế giới bên ngoài. Đặc tính đa dạng trong phương diện nầy giải thích cho sự đa dạng trong năng lực nhận thức của con người.