BẠCH Y QUAN ÂM

Từ điển Đạo Uyển


白衣觀音; J: byakue-kannon;

Một dạng hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại Nhật, Quán Thế Âm cũng hay được trình bày dưới dạng »Phật bà« Quan Âm và là một đối tượng quan trọng trong nền hội hoạ của Thiền tông Nhật Bản.