BẮC TÔNG THIỀN

Từ điển Đạo Uyển


北宗禪; C: běizōng-chán;

Chỉ phương pháp thiền theo thuyết Tiệm ngộ, tức là giác ngộ theo cấp bậc, ngược với phép tu Ðốn ngộ của Nam tông (Thần Tú, Huệ Năng).