BA-XÀ-BA-ĐỀ

Từ điển Đạo Uyển


波 闍 波 提; S: prajāpati; C: bōshébōtí; J: pajapadai;

Xem Ma-ha Ba-xà-ba-đề (摩 訶 波 闍 波 提).