BA TƯỚNG

Từ điển Đạo Uyển


S: trilakṣaṇa; P: tilakkhaṇa; Hán Việt: Tam tướng (三 相);

Ba đặc tính của thế giới hiện tượng là Vô thường (s: anitya), Khổ (duḥkha) và Vô ngã (s: anātman).