BA TỰ TÍNH

Từ điển Đạo Uyển


S: trisvabhāva; Hán Việt: Tam tự tính (三 自 性);

Chỉ cách phân chia đặc điểm của các Pháp theo Duy thức tông.