婆斯仙后 ( 婆bà 斯tư 仙tiên 后hậu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天部)火天之眷屬。位於胎藏界外金剛部院之東南角,為白肉色,右持荷葉,上有未敷蓮,左持半開蓮,坐於筵。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 部bộ ) 火hỏa 天thiên 之chi 眷quyến 屬thuộc 。 位vị 於ư 胎thai 藏tạng 界giới 外ngoại 金kim 剛cang 部bộ 院viện 之chi 東đông 南nam 角giác , 為vi 白bạch 肉nhục 色sắc , 右hữu 持trì 荷hà 葉diệp , 上thượng 有hữu 未vị 敷phu 蓮liên , 左tả 持trì 半bán 開khai 蓮liên , 坐tọa 於ư 筵diên 。