BA-TƯ-NẶC VƯƠNG

Từ điển Đạo Uyển


波 斯 匿 王; S, P: prasenajit;

Vua Ba-tư-nặc của xứ Kosala, ở thành Xá-vệ (s: śrāvastī), sinh cùng năm với Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Vua cùng với Hoàng hậu và Thái tử Kì-đà (s: jeta) con mình, trở thành hàng cư sĩ quan trọng đầu tiên trong tăng đoàn.