婆須蜜多 ( 婆Bà 須Tu 蜜Mật 多Đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)同婆須蜜。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 同đồng 婆bà 須tu 蜜mật 。